مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

۰۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۷

مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مراسم تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
تشییع دکتر حسین حسن زاده - مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر