مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان

استاناصفهان
آدرساصفهان،خیابان سجاد،بعدازچهارراه آپادانا،جنب موسسه قوامین،پلاک۲
تلفن۶۶۳۳۲۸۱
نوععمومی
شماره فکس۶۶۳۳۷۵۶
آدرس ایمیلshahrdariha@esfahan-uast.

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۰
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
شهرسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهرصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری بازیافت پسماندصنعتکارشناسیپودمانی۵۰