فرم ها و آیین نامه ها

دفتر امور پژوهش و فناوری

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : دستورالعمل هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده

 دانلود فایل : آیین نامه واحد استانی

 دانلود فایل : آیین نامه مقالات

 دانلود فایل : آیین نامه مراکز

 دانلود فایل : آیین نامه کمیته منتخب

 دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش

 دانلود فایل : اختراعات

 

دفتر امور پژوهش و فناوری (مراکز رشد)

------------------------------------------------------------------------------

دانلود فایل : کمیسیون معین شورای فناوری مراکز رشد

دانلود فایل : آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشد

دانلود فایل : آیین نامه شبکه مراکز رشد

دانلود فایل : اساسنامه مرکز رشد خوشه

 

مرکز اسناد و انتشارات

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردی

 دانلود فایل : دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردی

 دانلود فایل : دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسی

 دانلود فایل : آئین نامه کتاب برتر سال

 

مرکز اسناد و انتشارات (فرم های مرتبط)

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : فرم داوری کتاب

 دانلود فایل : فرم امتیازدهی

 دانلود فایل : فرم خوداظهاری

 دانلود فایل : فرم متقاضیان تألیف کتاب

 

دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : گزارش ناظر بخش دوم      

 دانلود فایل : گزارش ناظر بخش اول    

 دانلود فایل : گزارش ناظر از جلسه دفاع       

 دانلود فایل : مجوز دفاع 

 دانلود فایل : فرم آمادگی دفاع شماره   

 دانلود فایل : فرم آمادگی دفاع شماره  

 دانلود فایل : فرم آمادگی دفاع شماره   

 دانلود فایل : فرایند اخذ مجوز دفاع

 دانلود فایل : صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژه  

 دانلود فایل : صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصی 

 دانلود فایل : صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصی

 دانلود فایل : شیوه نامه نگارش گزارش دفاع

 دانلود فایل : proposal-arshad          

 دانلود فایل : تفاهم نامه

 دانلود فایل : تفاهم نامه

 دانلود فایل : کمیته فنی تفاهم نامه ها   

 دانلود فایل : شورای تحصیلات تکمیلی    

 دانلود فایل : دوره های ارشد      

 دانلود فایل : دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشد  

 دانلود فایل : آیین نامه جشنواره ملی