اخبار ستاد

1495610948-info1.png

بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دانشجو

1495611032-info2.png

نزدیک به ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ دانش آموخته

1495611045-info3.png

بیش از ۸۵۰ مرکز آموزش علمی-کاربردی

1495611054-info4.png

بیش از ۸۰۰ رشته تحصیلی