{"status":"renderView","content":"\n\n
\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
نام درساصول سرپرستی و مدیریت مراکز فرهنگی
نام رشتهامور فرهنگی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی
نوع درساجباری
نام پودمانسرپرستی و مدیریت مراکز فرهنگی(کاردانی امور فرهنگی)
کد درس۴۲۲۰۲۷۰۱۰۲۲۰۱
تعداد واحد نظری۱
ساعت نظری۱۶
تعداد واحد عملی۱
ساعت عملی۴۸
شیوه اجرای درسکارگاهی
\n\n\n"}