دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه عایقهای فشار قویمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی۱مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی۲مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مدارهای جریان متناوبمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
آمار و احتمالات مهندسیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
اصول سرپرستیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
اصول فشارقوی و عایقهامهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
الکترومغناطیسمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
الکترونیک کاربردیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
بررسی سیستم های قدرت۱مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
بررسی سیستم های قدرت۲مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
پروژهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
تاسیسات الکتریکی و پروژهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
تجهیزات پستمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
ترانسفورماتورمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
حفاظت سیستم های قدرتمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
ریاضی کاربردیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
ریاضیات مهندسیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی