دروس

نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
سیستم توزیع انرژی الکتریکیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
طراحی پست یا خطمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
طراحی و توسعه شبکه های توزیع پروژهمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
فشار قوی و عایقهامهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
فیزیک الکتریسیته و مغناطیسمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
کارآموزیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
کاربرد کامپیوتر در شبکه های توزیعمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
کارگاه تخصصیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
کارگاه تخصصی توزیع هواییمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
ماشین های الکتریکیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
مبانی ماشین های الکتریکیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
مدارهای الکتریکیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
مدارهای جریان متناوبمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
مدارهای منطقیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
مدیریت توزیع مصرف برقمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی
نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکیمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیپودمانی