دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه فرآیندهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی تصفیهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیتهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مقاومت مصالحمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه مکانیک خاک تکمیلیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
آمار و احتمالات مهندسیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
اجرای شبکه های آب و فاضلاب و کارگاهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
استاتیکمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
استاتیک و مقاومت مصالحمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
اصول و فنون مذاکرهمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
بارگذاری و پل سازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
بتن ویژه آب و فاضلاب و آزمایشگاهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
بررسی اثرات زیست محیطیمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلابمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
پروژهمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی تصفیه خانه آبمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب و لجنمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی شبکه های آبمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی شبکه های جمع آوری فاضلابمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی
پی سازیمهندسی فناوری عمران-راهسازیکارشناسیپودمانی
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آب و فاضلابمهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابکارشناسیپودمانی