دروس

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۸۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
کارورزی۱مهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
کارورزی۱مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کارورزی۲مهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
کارورزی۲مهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
کارورزی۲مهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کامپیوتر وبرنامه نویسیمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کنترل پروژهمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کنترل پروژهمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کنترل و بازرسی ماشین آلاتمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
کنترل و پایداری هواپیمامهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
لجستیک و زنجیره تامینمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
مبانی قابلیت پروازمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
محاسبات عددیمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی
محاسبات عددیمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
مدیریت تعمیر و نگهداری هواپیمامهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیپودمانی
مدیریت کسب و کار و بهره وریمهندسی فناوری مکانیک-خودروکارشناسیپودمانی
مدیریت ماشین های راهسازی وراهداریمهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
مدیریت منابع انسانیمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
مدیریت منابع انسانیمهندسی فناوری مکانیک-ماشین آلات راهسازی و راهداریکارشناسیپودمانی
مدیریت و اقتصاد صنعتیمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسیپودمانی