دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
پایگاه داده هامهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پروتکل های TCP/IPمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پروتکل های TCP/IPمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
پروتکل های TCP/IPمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پروژه طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پیاده سازی شبکه های محلیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پیاده سازی شبکه های محلیمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پیاده سازی شبکه های محلیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ریاضیات کاربردی شبکهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
ریاضیات کاربردی شبکهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ریاضیات کاربردی شبکهمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ریاضیات گسستهمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ریاضیات گسستهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
ریاضیات گسستهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ساختمان داده ها و الگوریتممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی