دروس

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ساختمان داده ها و الگوریتممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ساختمان داده ها و الگوریتممهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
سخت افزار سوئیچ ها و مسیریاب هامهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
سخت افزار سوئیچ ها و مسیریاب هامهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
سخت افزار سوئیچ ها و مسیریاب هامهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلیمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
سیستم عامل مدیریت شبکهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
سیستم عامل مدیریت شبکهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
سیستم عامل مدیریت شبکهمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
شبکه های سیار و بی سیممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
شبکه های سیار و بی سیممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
شبکه های سیار و بیسیممهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
شبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
شبکه های نوریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
شبکه های نوریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
شبکه های نوریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی