دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
شیوه ارائه مطالب علمی و فنیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
شیوه ارائه مطالب علمی و فنیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
فناوری های شبکه های گستردهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
فناوری های شبکه های گستردهمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
فناوری های شبکه های گستردهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
کاربینیمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
کارگاه پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه راه اندازی ایستگاه های کاریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه راه اندازی ایستگاه های کاریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه راه اندازی ایستگاه های کاریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
کارگاه شبکه های سیار و بیسیممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه شبکه های سیار و بیسیممهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارگاه شبکه های سیار و بیسیممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
کارورزیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
کارورزیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارورزی۱مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کارورزی۲مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
کنترل پروژهمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی