دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ماشین مجازیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
ماشین مجازیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
ماشین مجازیمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مبانی فناوری اطلاعاتمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مبانی فناوری اطلاعاتمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
مبانی نرم افزار اطلاعاتمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدارهای منطقیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
مدارهای منطقیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدارهای منطقیمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدیریت انتقال پیاممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
مدیریت انتقال پیاممهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدیریت انتقال پیاممهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدیریت پروژه های شبکهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
مدیریت پروژه های شبکهمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدیریت منابع و جریان های کاریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدیریت منابع و جریانهای کاریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
مدیریت منابع و جریانهای کاریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
نصب و راه اندازی شبکه های درون سازمانیمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
نصب و راه اندازی شبکه های درون سازمانیمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی