دروس

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اقتصاد مهندسی پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد مهندسی در سیستم توزیع برقمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد مهندسی در شرکت های توزیع برقمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
اکولوژیمهندسی فناوری ارشد تولید برنج ارگانیککارشناسی ارشدترمی
الاستیسیته و پلاستیسیتهمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتیکارشناسی ارشدترمی
الاستیسیته و پلاستیسیتهمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی فلزیکارشناسی ارشدترمی
الکترومغناطیس پیشرفتهمهندسی فناوری ارشد سیستم های مخابراتی گرایش رادارکارشناسی ارشدترمی
الکترونیک صنعتی(جبرانی)مهندسی فناوری ارشد ارتقای سیستم های کنترونیک ماشین افزارکارشناسی ارشدترمی
الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسورکارشناسی ارشدترمی
الکتریک،ایستگاه زمینی و محمولهمهندسی فناوری ارشد پهبادکارشناسی ارشدترمی
الگوریتم های بهینه سازی در قطارهای مترومهندسی فناوری ارشد مکاترونیک متروکارشناسی ارشدترمی
الگوریتم های بهینه سازی و کاربرد آنها در شبکه های توزیعمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
الگوریتم های بهینه سازی و کاربرد آنها در شبکه های توزیعمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
الگوهای ارائه خدمات اجتماعی و شناخت گروه های هدفکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
الگوهای توانمندسازی جوامع محلیکارشناسی حرفه ای ارشد کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگلکارشناسی ارشدترمی
امنیت پایگاه دادهمهندسی فناوری ارشد راهبری فضای مجازیکارشناسی ارشدترمی
امنیت در تجارت الکترونیکیمهندسی فناوری ارشد سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیککارشناسی ارشدترمی
امنیت در تجارت الکترونیکیمهندسی فناوری ارشد مبادلات الکترونیکی بانکیکارشناسی ارشدترمی
امنیت در سامانه های مبادلات بانکیمهندسی فناوری ارشد مبادلات الکترونیکی بانکیکارشناسی ارشدترمی
امنیت در شبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری ارشد سامانه جامع اطلاعات صنایع غذاییکارشناسی ارشدترمی