دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آفات برنج و روشهای کنترل آنهامهندسی فناوری ارشد تولید برنج ارگانیککارشناسی ارشدترمی
آفات و بیماری های مهم درختان جنگلیکارشناسی حرفه ای ارشد کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگلکارشناسی ارشدترمی
آفند و پدافند سایبری مهندسی فناوری ارشد راهبری فضای مجازیکارشناسی ارشدترمی
آلاینده های موتورهای دیزلیمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی و طراحی موتورهای دیزلیکارشناسی ارشدترمی
آلودگی آب و خاک شالیزار و محصول برنجمهندسی فناوری ارشد تولید برنج ارگانیککارشناسی ارشدترمی
آمارکارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
آمار استنباطیکارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانکارشناسی ارشدترمی
آمار و آشنایی با نرم افزار SPSSکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
آمار و آشنایی با نرم افزار SPSSکارشناسی حرفه ای ارشد ارتقای سلامت جنسی کودکان و نوجوانانکارشناسی ارشدترمی
آمار و احتمالات کاربردیکارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارککارشناسی ارشدترمی
آمار و احتمالات مهندسیمهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برقکارشناسی ارشدترمی
آمار و احتمالات مهندسیمهندس فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمانکارشناسی ارشدترمی
آمار و احتمالات مهندسیمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
آمار و احتمالات مهندسیمهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برقکارشناسی ارشدترمی
آمار و روش تحقیقکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
آمار و روش تحقیق پیشرفتهکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت لجستیک در حوادثکارشناسی ارشدترمی
آمار و روش تحقیق مقدماتیکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
آمار و روشهای تحقیق در صنایع چرممهندسی فناوری ارشد بهینه سازی فرآیند تولید چرمکارشناسی ارشدترمی
آمار و کاربرد آن در اقتصاد مالیکارشناسی حرفه ای ارشد سرمایه گذاری مالیکارشناسی ارشدترمی
آمار و کاربرد آن در علوم انسانیکارشناسی حرفه ای ارشد نظارت بر خدمات گردشگریکارشناسی ارشدترمی