دروس

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۶۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول و فنون پیشرفته تسهیلگریکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
اصول و فنون مذاکره تجاریکارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارککارشناسی ارشدترمی
اصول و کارکرد تجهیزات تولید میکروارگانیسم هامهندسی فناوری ارشد بیوتکنولوژی(زیست فناوری) مواد و فرآورده های غذاییکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی پیشگیریکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی تسهیلگریکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی توانبخشیکارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی فناوری اطلاعاتکارشناسی حرفه ای ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت سوانحکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی مددکاری اجتماعیکارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی مدیریت شبکهمهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برقکارشناسی ارشدترمی
اصول و مبانی مدیریت شبکهمهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برقکارشناسی ارشدترمی
اعتیاد،مشاوره و درمانکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاصکارشناسی ارشدترمی
افزودنی های خوراکی و استانداردهای آن در صنعت مارگارینمهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید روغن خوراکیکارشناسی ارشدترمی
افزودنی های لبنیمهندسی فناوری ارشد تولید فرآورده های نوین لبنیکارشناسی ارشدترمی
افزودنیهای بیولوژیکی در صنعت نانمهندسی فناوری ارشد تولید نان صنعتیکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد اعتیادکارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد سنجیکارشناسی حرفه ای ارشد سرمایه گذاری مالیکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد کلان و میانهکارشناسی حرفه ای ارشد سرمایه گذاری مالیکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد مهندسیمهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبیکارشناسی ارشدترمی
اقتصاد مهندسی بازیافت پسماندهامهندسی فناوری ارشد بازیافت پسماند صنعت فولادکارشناسی ارشدترمی