دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹٬۶۵۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب رسانی در عملیات اطفاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیپودمانی
آب رسانی و توزیع آب شهریکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیپودمانی
آب سازی و تصفیه پساب داروییکاردانی فنی صنایع دارویی-تولید داروکاردانیترمی
آب و پس آب در صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکاردانیترمی
آب و پس آب در صنایع گوشت و فرآورده گوشتیکاردانی فنی صنایع گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانیپودمانی
آب و پس آب درصنایع گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانیترمی
آب و پساب در صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانیپودمانی
آب و خاکتولید و فرآوری خرماکاردانیترمی
آب و خاکتکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیپودمانی
آب و خاکتولید و فرآوری خرماکاردانیپودمانی
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آب و خاک۳(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آب های زیرزمینیکاردانی فنی عمران-قناتکاردانیترمی
آبخوانداری و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینیآبخیزداریکاردانیترمی
آبخیز داری و حفاظت خاکتکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانیپودمانی