دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب رسانی در عملیات اطفاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریعمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیترمی
آب رسانی و توزیع آب شهریکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آبکاردانیترمی
آب سازی و تصفیه پساب داروییکاردانی فنی صنایع دارویی-تولید داروکاردانیترمی
آب و پس آب در صنایع شیر و فرآورده های لبنیکاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکاردانیترمی
آب و پس آب درصنایع گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانیترمی
آب و خاکتولید و فرآوری خرماکاردانیترمی
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آب و خاک۳(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آب های زیرزمینیکاردانی فنی عمران-قناتکاردانیترمی
آبخوانداری و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینیآبخیزداریکاردانیترمی
آبخیزداریعمران آب شناسی گرایش آبهای سطحیکاردانیترمی
آبخیزداریکاردانی فنی عمران-منابع آب های سطحیکاردانیترمی
آبخیزداریکاردانی فنی عمران-سد و شبکهکاردانیترمی
آبخیزداریعمران-سد و شبکه گرایش سدکاردانیترمی
آبخیزداری عمومیکاردانی فنی منابع طبیعی-آبخیزداریکاردانیترمی
آبخیزداری عمومیآبخیزداریکاردانیترمی
آبخیزداری عمومیکاردانی فنی منابع طبیعی-مرتعداریکاردانیترمی