دروس

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیکرسانه گرایش ارتباطات فنیکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکرسانه گرایش صدا برداریکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکرسانه گرایش رسانهکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکسخت افزار کامپیوترکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیککنترل صنعتیکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش بخارکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاهها گرایش گازکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکبرق خودروهای زرهیکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه هاکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیککاردانی فنی برق-برق خودروهای زرهیکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیککاردانی فنی کنترلکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک آنالوگکاردانی حرفه ای سینما-صدابرداریکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک تخصصیکاردانی فنی رسانه-ارتباطات فنیکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک تخصصیکاردانی فنی رسانه-رسانهکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک تخصصیکاردانی فنی رسانه-صدابرداریکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک تخصصیکاردانی فنی رسانه-تجهیزات صدابرداریکاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیالکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(منسوخ شده)کاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیالکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(منسوخ شده)کاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیالکترونیک عمومی(منسوخ شده)کاردانیترمی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیالکتروتکنیک گرایش برق صنعتیکاردانیترمی