دروس

نمایش ۲۹٬۹۲۱ تا ۲۹٬۹۳۳ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
یاتاقان هاکاردانی فنی روانکاری ماشین آلاتکاردانیترمی
یاتاقان های صنعتیصنایع سیمان گرایش تعمیر و نگهداریکاردانیترمی
یاتاقان های صنعتیکاردانی فنی مکانیک-ماشین آلات صنعت سیمانکاردانیترمی
یاتاقان،روغن کاری و کارگاهکاردانی فنی مکانیک خودروهای زرهیکاردانیترمی
یاتاقان،روغن کاری و کارگاهکاردانی فنی مکانیک-مکانیک خودروهای زرهیکاردانیترمی
یاتاقانها و روانکاریکاردانی فنی مکانیک-پمپ و کمپرسورکاردانیترمی
یاتاقانها و روانکاریکاردانی فنی مکانیک-توربین های گازیکاردانیترمی
یادگیری حرکتیتربیت مربی کشتیکاردانیترمی
یادگیری حرکتیمربیگری سوارکاریکاردانیترمی
یادگیری حرکتیکاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کشتیکاردانیترمی
یادگیری حرکتیکاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه سوارکاریکاردانیترمی
یادگیری حرکتیکاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه کانگ فوتوآ-۲۱کاردانیترمی
یادگیری و اجرای مهارت های حرکتیتربیت بدنیکاردانیترمی