دروس

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبیارینوغانداریکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری زیتونکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-پرورش توت فرنگیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید سبزی و صیفیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید قارچ های خوراکیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید مرکباتکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید میوه های مناطق معتدلهکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهال باغیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری انگورکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری پستهکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری خرماکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری زعفرانکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولیدات گلخانه ایکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری چایکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکاردانیترمی
آبیاریکاردانی فنی باغبانی-تولید و پرورش نهالکاردانیترمی
آبیاری تحت فشارامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی