دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبیاری تحت فشار(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آبیاری عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید برنجکاردانیترمی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید چغندر قندکاردانیترمی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید گندم و جوکاردانیترمی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید نیشکرکاردانیترمی
آبیاری عمومیتولید دانه های روغنیکاردانیترمی
آبیاری عمومیتولید و فرآوری زعفرانکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید برنجکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید چغندر قندکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید دانه های روغنیکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید نیشکرکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید گندم و جوکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری مرکباتتولید مرکباتکاردانیترمی
آتش نشانی ساختمان و تاسیسات فرودگاهیایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیترمی
آتش نشانی ساختمان و تاسیسات فرودگاهیکاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیترمی
آتش نشانی هواپیماایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیترمی
آتش نشانی هواپیماکاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیترمی