دروس

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۹٬۹۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشکاه دستگاههای ارتباطیاویونیک هواپیماکاردانیترمی
آزمایشکاه مقاومت مصالحکاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های راهسازیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیسکاردانی حرفه ای مراقبت و کنترل های فنی عملیاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آب و پسابکاردانی فنی صنایع غذایی-روغن خوراکیکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمون رادیوگرافیکاردانی فنی بازرسی جوشکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب۱آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمون های مخرب شیمیایآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمون های مخرب مکانیکیآزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمونهای غیر مخرب شیمیاییکاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمونهای غیر مخرب مکانیکیکاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمونهای غیر مخرب۱کاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمونهای غیر مخرب۲کاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آزمونهای غیرمخرب۲آزمون فلزاتکاردانیترمی
آزمایشگاه آشنایی با آلاینده ها و عومل تخریب زیستگاه و بیماری های آبزیانکاردانی فنی شیلات-حفاظت از منابع آبزیانکاردانیترمی
آزمایشگاه آشنایی با آلاینده ها و عومل تخریب زیستگاه و بیماری های آبزیانکاردانی فنی شیلات-حفاظت از ذخایر و منابع آبزیانکاردانیترمی
آزمایشگاه آفات سبزی وصیفی،زینتی وگلخانه ایکاردانی فنی گیاه پزشکیکاردانیترمی
آزمایشگاه آفات گیاهان زینتیکاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکاردانیترمی
آزمایشگاه آفات محصولات گلخانه ایکاردانی فنی باغبانی-تولیدات گلخانه ایکاردانیترمی
آزمایشگاه آفات مرکباتکاردانی فنی باغبانی-تولید مرکباتکاردانیترمی
آزمایشگاه آفات و بیماریهای جنگل و مرتعکاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعیکاردانیترمی