دروس

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبهای زیرزمینینگهداری و بهره برداری از قناتکاردانیپودمانی
آبیاریفناوری پرورش توت فرنگیکاردانیپودمانی
آبیاریگل و گیاهان زینتیکاردانیپودمانی
آبیاریتولید قارچ های خوراکیکاردانیپودمانی
آبیاریانتقال آبکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی پرورش توت فرنگیکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید سبزی و صیفیکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید مرکباتکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و پرورش نهال باغیکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری انگورکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری پستهکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری چایکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری خرماکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری زعفرانکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید و فرآوری زیتونکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولیدات باغیکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی گل و گیاه زینتیکاردانیپودمانی
آبیاریکاردانی فنی تولید میوه های مناطق معتدلهکاردانیپودمانی
آبیاری در سالن قارچکاردانی فنی تولید قارچ های خوراکیکاردانیپودمانی
آبیاری در گلخانهکاردانی فنی تولیدات گلخانه ایکاردانیپودمانی