دروس

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبیاری عمومیتولید و فرآوری زعفرانکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید برنجکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید چغندر قندکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید دانه های روغنیکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید نیشکرکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولیدات زراعیکاردانیپودمانی
آبیاری مرکباتتولید مرکباتکاردانیپودمانی
آتش نشانی ساختمان و تاسیسات فرودگاهیایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیپودمانی
آتش نشانی ساختمان و تاسیسات فرودگاهیکاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیپودمانی
آتش نشانی هواپیماایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیپودمانی
آتش نشانی هواپیماکاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانیپودمانی
آتشباری در معادنکاردانی فنی استخراج معدنکاردانیپودمانی
آخر بازی پیشرفتهکاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنجکاردانیپودمانی
آخر بازی مقدماتیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنجکاردانیپودمانی
آداب سفر در اسلامکاردانی حرفه ای امور تشریفاتکاردانیپودمانی
آداب غذایی در فرهنگ ایرانی-اسلامیکاردانی حرفه ای هتلداریکاردانیپودمانی
آداب معاشرتکاردانی حرفه ای امور موزهکاردانیپودمانی
آداب معاشرت و الگوهای رفتاریکاردانی حرفه ای هتلداریکاردانیپودمانی
آداب معاشرت و همسرداریراهنمای آموزشیکاردانیپودمانی
آداب معاشرت و همسرداریمدیریت خانوادهکاردانیپودمانی