دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آداب و آیین خدمات در آستان قدس رضویکاردانی حرفه ای امور زائرینکاردانیپودمانی
آداب و آیین خدمت در آستان قدس رضویامور زائرینکاردانیپودمانی
آداب و رسوم و سنن فرهنگ های ایرانیکاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندیکاردانیپودمانی
آراء و دستورهای قضاییخدمات قضاییکاردانیپودمانی
آرایش آدرسهای انباریکاردانی حرفه ای انبارداریکاردانیپودمانی
آرایش آدرسهای انباریکاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداریکاردانیپودمانی
آرایش موگریم و ماسککاردانیپودمانی
آرشیو خبریکاردانی حرفه ای خبرنگاریکاردانیپودمانی
آرشیو سازیکاردانی حرفه ای تدوین فیلمکاردانیپودمانی
آز-فیزیک مواد(اپتیکی)اپتیککاردانیپودمانی
آزمایش دستگاههای ارتباطیاویونیککاردانیپودمانی
آزمایش رادار هواپیمااویونیککاردانیپودمانی
آزمایش قالب های فورجقالب سازی گرایش ساخت قالب های فورجکاردانیپودمانی
آزمایش مایکروویواویونیککاردانیپودمانی
آزمایش مدارهای منطقی هواپیمااویونیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه آب و پسابکاردانی فنی صنایع روغن خوراکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون رادیو گرافیکاردانی فنی بازرسی جوشکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب۱آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب۲آزمون فلزاتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه آزمون های مخرب شیمیاییآزمون فلزاتکاردانیپودمانی