دروس

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیککاردانی فنی کنترلکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیککاردانی فنی برق خودرهای زرهیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک تخصصیکاردانی فنی ارتباطات فنیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک تخصصیکاردانی فنی رسانه-رسانهکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیبرق-الکترونیک و ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیکاردانی فنی برق صنعتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیکاردانی فنی کنترل کیفیت صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیکاردانی فنی ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیکاردانی فنی برق-برق صنعتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک عمومیبرق-الکترونیک و ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک عمومیکاردانی فنی برق صنعتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک عمومیکاردانی فنی آسانسور و پله برقیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک عمومیکاردانی فنی کنترل کیفیت صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک عمومیکاردانی فنی ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک عمومیکاردانی فنی برق-برق صنعتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرکه هاکاردانی فنی رباتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)کاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی