دروس

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیبرق-قدرت گرایش پستکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیبرق-قدرت گرایش توزیعکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیبرق-قدرت گرایش توزیعکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیبرق-قدرت گرایش تولیدکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیبرق-قدرت گرایش پست و انتقالکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیونکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICTکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی کابل و فیبر نوریکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات اتاق عملکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی ارتباطات داده هاکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی مراکز سوئیچینگ مخابراتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی توزیعکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی برق-انتقالکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی الکتریک نیروگاهکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیکاردانی فنی برق متروکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک۱اویونیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک۲اویونیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکتریسیته صنعتیکاردانی فنی ماشین افزارکاردانیپودمانی
آزمایشگاه الکتریسیته صنعتیکاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارکاردانیپودمانی