دروس

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۹٬۷۲۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیساویونیککاردانیپودمانی
آزمایشگاه الیاف شناسی و مواد اولیهکاردانی فنی بافت و تولید فرش ماشینیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال توزیع انرژی الکتریکیکاردانی فنی برق صنعتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال توزیع انرژی الکتریکیکاردانی فنی برق-برق صنعتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتمکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش بخارکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتمکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش گازکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتکنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتکاردانی فنی کنترل کیفیت صنعت سیمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیکبهره برداری پالایش گازکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیککاردانی فنی پالایش گازکاردانیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیککاردانی فنی پالایش گازکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیبرق-الکترونیک و ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیبرق-قدرت گرایش پستکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیبرق-قدرت گرایش توزیعکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیبرق-قدرت گرایش توزیعکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیبرق-قدرت گرایش تولیدکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیبرق-قدرت گرایش پست و انتقالکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکیکاردانی فنی ابزار دقیقکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکیمکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش بخارکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکیمکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش گازکاردانیپودمانی