دروس

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۹٬۶۵۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبیاری در گلخانهکاردانی فنی تولیدات گلخانه ایکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید نیشکرکاردانیترمی
آبیاری عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید برنجکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری عمومیتولید و فرآوری زعفرانکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید دانه های روغنیکاردانیترمی
آبیاری عمومیتولید دانه های روغنیکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید چغندر قندکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید نیشکرکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید برنجکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید دانه های روغنیکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولید نیشکرکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی تولیدات زراعیکاردانیپودمانی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید چغندر قندکاردانیترمی
آبیاری عمومیکاردانی فنی امور زراعی-تولید گندم و جوکاردانیترمی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید برنجکاردانیترمی
آبیاری عمومیتکنولوژی تولید گندم و جوکاردانیترمی
آبیاری عمومیتولید و فرآوری زعفرانکاردانیپودمانی