دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری محیط زیست-بازیافت پسماندکارشناسیترمی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده هاکارشناسیترمی
(زبان تخصصی درسیستم های سویچ(عملی و نظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(سازمان کامپیوتر و کاربرد آن درسیستم های مخابراتی(عملی ونظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(سیستم های انتقال شهری وراه دور(عملی ونظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(کارگاه مخابرات(عملیمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
(محاسبات عددی و برنامه سازی پیشرفته(عملی و نظریمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
آبخیرداری و کنترل فرسایش درآب های سطحیمهندسی تکنولوژی آب گرایش آبهای سطحیکارشناسیترمی
آبخیزداری در مرتعمرتعداریکارشناسیترمی
آبخیزداری در مرتعمهندسی فناوری منابع طبیعی-مرتعداریکارشناسیترمی
آبخیزداری و حفاظت خاکمهندسی عمران گرایش سد و شبکهکارشناسیترمی
آبخیزداری و کنترل فرسایش در آب های سطحیمهندسی فناوری منابع آب های سطحیکارشناسیترمی
آبزیان مضر در صیدصید و بهره برداری آبزیانکارشناسیترمی
آبکشی در حفریات زیرزمینیمهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینیکارشناسیترمی
آبیاریمهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری پستهکارشناسیترمی
آبیاری تحت فشارتوزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیترمی
آبیاری تحت فشارمهندسی فناوری آبیاری-توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیترمی
آبیاری تکمیلی باغهای چایتولید و فرآوری چایکارشناسیترمی
آبیاری مکانیزه سطحیتوزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیترمی
آبیاری مکانیزه سطحیمهندسی فناوری آبیاری-توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیترمی