دروس

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه تنش های محیطیمهندسی فناوری باغبانی-تولیدات گلخانه ایکارشناسیترمی
آزمایشگاه تنظیم کننده های رشد گیاهیمهندسی فناوری باغبانی-تولیدات گلخانه ایکارشناسیترمی
آزمایشگاه تنظیم کننده های رشد گیاهیمهندسی فناوری باغبانی-گل و گیاهان زینتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه تنظیم کننده های رشد گیاهیمهندسی فناوری باغبانی-تولید میوه های مناطق معتدلهکارشناسیترمی
آزمایشگاه تولید و فرآوری بذر پنبهمهندسی فناوری زراعت-تولید پنبهکارشناسیترمی
آزمایشگاه جانوران زیان آور در کشاورزیمهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاکمهندسی فناوری زراعت-تولید ذرتکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه پستهمهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری پستهکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه پنبهمهندسی فناوری زراعت-تولید پنبهکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه چایمهندسی فناوری باغبانی-تولید و فرآوری چایکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهانمهندسی فناوری باغبانی-تولیدات گلخانه ایکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهانمهندسی فناوری زراعت-گیاهان دارویی و معطرکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهانمهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکارشناسیترمی
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاهان روغنیمهندسی فناوری زراعت-تولید دانه های روغنیکارشناسیترمی
آزمایشگاه حشره شناسیمهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه حفاظت سیستم های الکتریکی مترومهندسی تکنولوژی برق متروکارشناسیترمی
آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیترمی
آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتمهندسی فناوری برق-شبکه های توزیعکارشناسیترمی
آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتمهندسی فناوری شبکه های انتقال برقکارشناسیترمی
آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرتمهندسی فناوری شبکه های توزیع برقکارشناسیترمی