دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه آیرودینامیک تحلیلیمهندسی تکنولوژی هواپیماکارشناسیترمی
آزمایشگاه آیرودینامیک تحلیلیمهندسی فناوری مکانیک هواپیماکارشناسیترمی
آزمایشگاه ابزار دقیق در فرآیندمهندسی فناوری کنترل-فرآیندکارشناسیترمی
آزمایشگاه ابزار دقیق در فرآیندمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیندکارشناسیترمی
آزمایشگاه احتراقمهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه احتراقمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه ارتعاش محور و بالانسینگمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه ارتعاش محور و بالانسینگمهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه ارزیابی کیفیمهندسی فناوری جوشکارشناسیترمی
آزمایشگاه ارزیابی و بهره برداری از ذخایر آبزیانمهندسی فناوری شیلات-صید و بهره برداری آبزیانکارشناسیترمی
آزمایشگاه استانداردهای صنعت سرامیکمهندسی فناوری سرامیک-کاشی و چینیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصلاح پنبهمهندسی فناوری زراعت-تولید پنبهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول ژنتیکمهندسی فناوری منابع طبیعی-زراعت چوبکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول ژنتیکمهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلکاری و پارکهای جنگلیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت شیر و محصولات لبنیمهندسی فناوری صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت شیر و محصولات لبنیمهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیر و فرآورده های لبنیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوترمهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوترمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول و کنترل خوردگی فلزاتمهندسی فناوری تغییر شکل فلزاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترو مغناطیسمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیترمی