دروس

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰٬۳۴۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقالکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوییچ های شبکه ثابتکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی فناوری مکاترونیک ماشین های کنترل عددی (CNC)کارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی فناوری بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی(CNC)کارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک پیشرفتهمهندسی تکنولوژی برق متروکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک پیشرفتهمهندسی تکنولوژی مخابرات متروکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیمهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل متروکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولیدکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیندکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیقکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیقکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری کنترل-فرآیندکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردی۲مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی-اتاق عملکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیک۲مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیکارشناسیترمی