دروس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
-روانشناسی بالینیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
-زبان تخصصیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
-نظریه های مددکاری اجتماعیکارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیکارشناسیپودمانی
(آزمایشگاه)زبان تخصصیمهندسی فناوری کنترل آلاینده های محیط زیستکارشناسیپودمانی
(CRM)مدیریت پروازیمهندسی تکنولوژی هوانوردی گرایش خلبانی(CPL_IR)کارشناسیپودمانی
آ زمایشگاه شیمی عمومیمهندسی فناوری تولید و فرآوری محصولات زنبور عسلکارشناسیپودمانی
آبخیزداری در مرتعمهندسی فناوری مرتعداریکارشناسیپودمانی
آبزیان مضر در صیدصید و بهره برداری آبزیانکارشناسیپودمانی
آبکشی در حفرات زیرزمینیمهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینیکارشناسیپودمانی
آبیاریمهندسی فناوری تولید میوه های مناطق معتدلهکارشناسیپودمانی
آبیاریمهندسی فناوری تولید و فرآوری پستهکارشناسیپودمانی
آبیاریکارشناسی حرفه ای مدیریت مخاطرات کشاورزیکارشناسیپودمانی
آبیاری تحت فشارمهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیپودمانی
آبیاری تحت فشارتوزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیپودمانی
آبیاری در گلخانهمهندسی فناوری تولیدات گلخانه ایکارشناسیپودمانی
آبیاری مکانیزه سطحیمهندسی فناوری توزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیپودمانی
آبیاری مکانیزه سطحیتوزیع و مصرف آب کشاورزیکارشناسیپودمانی
آتش سوزی ها و روشهای پیشگیری و کنترل آنکارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعیکارشناسیپودمانی
آتش سوزیها و روشهای پیشگیری و کنترل آنمدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیرطبیعیکارشناسیپودمانی
آتشباری در معادن زیرزمینیمهندسی فناوری استخراج معادن زیرزمینیکارشناسیپودمانی