دروس

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری کنترل ابزار دقیقکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیمهندسی فناوری کنترل فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک۳مهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیک۳مهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه انتقال حرارتمهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT گرایش دیتاکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات سیارکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT گرایش دیتاکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات سیارکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات نوریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیریمهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات نوریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکیمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی خوردگی،رنگ و پوششمهندسی فناوری بازرسی جوشکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور و بالا برهامهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه برنامه نویسی ماشین های افزارCNCمهندسی فناوری ماشینهای کنترل عددی(CNC)کارشناسیپودمانی
آزمایشگاه بهداشت گیاهیمهندسی فناوری مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسیپودمانی