دروس

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۰٬۲۷۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه سیستم تصفیه آب و فاضلابمهندسی فناوری شیلات-فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیریمهندسی فناوری ماشین افزارکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون هواپیمامهندسی فناوری اویونیک هواپیماکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری هواپیمامهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های صوتیمهندسی فناوری ارتباطات رسانه ایکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کمک ناوبری هوانوردیمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیقکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولیدکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی فناوری کنترل ابزار دقیقکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیمهندسی فناوری کنترل فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل کننده برنامه پذیرمهندسی فناوری کنترل فرآیندکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه سیستم های کنترل ماشین های افزار CNCمهندسی فناوری ماشینهای کنترل عددی(CNC)کارشناسیپودمانی
آزمایشگاه شبکه های نوریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه شبکه های نوریمهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه شبکه های نوریمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه شناسایی لاستیکمهندسی فناوری صنایع لاستیککارشناسیپودمانی