دروس

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۰٬۶۱۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اصلاح پنبهمهندسی فناوری زراعت-تولید پنبهکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول ژنتیکمهندسی فناوری منابع طبیعی-زراعت چوبکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول ژنتیکمهندسی فناوری منابع طبیعی-جنگلکاری و پارکهای جنگلیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت شیر و محصولات لبنیمهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیر و فرآورده های لبنیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت شیر و محصولات لبنیمهندسی فناوری صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوترمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکروبشناسی محیطیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکروبیولوژی محیط زیستبازیافتکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوترمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوترمهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسیترمی
آزمایشگاه اصول میکروکامپیوترمهندسی فناوری الکترونیک صنعتیکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه اصول و کنترل خوردگی فلزاتمهندسی فناوری تغییر شکل فلزاتکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترو مغناطیسمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترومغناطیسمهندسی تکنولوژی اویونیککارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوییچ های شبکه ثابتکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی گرایش مکانیک نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی مکانیک گرایش نیروگاهکارشناسیترمی
آزمایشگاه الکترونیکمهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعکارشناسیترمی