مرکز آموزش علمی-کاربردی آیت اله طالقانی

استانقم
آدرسکیلومتر جاده قدیم اصفهان-پشت پادگان عاویون
تلفن۰۲۵۱-۲۸۵۷۷
شماره فکس۲۸۵۷۷۱۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی آیت اله طالقانی

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.