رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کارشناسی حرفه ای ارشد ارتقای سلامت جنسی کودکان و نوجوانانمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد بهینه سازی لجستیک بنادرمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از آسیب های اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیادمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاصمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری و کاهش اثرات زلزلهمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولینمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد خبرنگاری بین المللیفرهنگ و هنرکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد سرمایه گذاری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگلکشاورزیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت لجستیک در حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزممدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد نظارت بر خدمات گردشگریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
کارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارکمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ارشدترمی
مهندس فناوری ارشد بهینه سازی تولید ماشین افزارصنعتکارشناسی ارشدترمی