رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری در حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیترمی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آشپزیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی(یک دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آفریقا شناسی سیاسی(یک دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آمار و نیروی انسانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی
آموزش زبان انگلیسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی