رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
آواز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
آواز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
آواز گروهی جهانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
ارتباط تصویریفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیترمی
بافت رودوزیهای ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
تئاتر گرایش ادبیات نمایشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
تئاتر گرایش بازیگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
تصویربرداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
چاپ گرایش پیش از چاپفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
چاپ گرایش پیش از چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی
چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
چاپ و نشرفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیترمی