رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای گریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای گریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار دیداری و شنیداری زبان اسپانیاییفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان اسپانیولی-آثار دیداری و شنیداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان اسپانیولی-آثار مکتوب و متون رسمیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان فرانسوی-آثار دیداری و شنیداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان فرانسوی-آثار مکتوب و متون رسمیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سراییفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سراییفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی