رشته های تحصیلی

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای نقاشی دیواریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای نمایش عروسکیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کلاسیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای نور پردازیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای نورپردازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای ویراستاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای هتلداریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای هتلداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-خوشنویسیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی دیواریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی-دستیاری کارگردانفرهنگ و هنرکاردانیترمی