رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
چاپ و نشر گرایش آماده سازی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
چاپ و نشر گرایش امور تکمیلی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
چاپ و نشر گرایش تکنولوژی امور تکمیلی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
چاپ و نشر گرایش طراحی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
چاپ و نشر گرایش طراحی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
چاپ و نشر گرایش فرآیند چاپفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
خبرنگاریفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
خبرنگاری گرایش اجتماعیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش اجتماعیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش اقتصادفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش سیاسیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش سیاسیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش علوم استراتژیکفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش فرهنگ و هنرفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری گرایش ورزشیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
خبرنگاری ورزشیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی