رشته های تحصیلی

نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
مترجمی نوار و فیلمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
مدیریت امور فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
مدیریت امور فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
مرمت آثار فرهنگی گرایش استخوان،عاج،خاتمفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش پارچه و بافتهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش تزئینات وابسته به بنافرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش جلد و آثار لاکیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش چرم و پوستفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش چوبفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش خشت،آجر و کاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش سفال،شیشه و چینیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش سنگفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش فرش،گلیم و جاجیمفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش فلزفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش فیلم و عکسفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش کاغذفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش مواد پلیمری(مصنوعی و طبیعی)فرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت آثار فرهنگی گرایش نمونه های حیاتی(جانوری و گیاهی)فرهنگ و هنرکاردانیترمی
مرمت و احیای بناهای تاریخیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی