رشته های تحصیلی

نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
معماریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
معماری گرایش مرمت ابنیهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
موزه داریفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
موسیقی گرایش آواز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
موسیقی گرایش آواز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
موسیقی گرایش آواز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
موسیقی گرایش آواز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
موسیقی گرایش ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
موسیقی گرایش ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
موسیقی گرایش ساز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
موسیقی گرایش ساز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
نقاشی(هنرهای تجسمی)فرهنگ و هنرکاردانیترمی
نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی