رشته های تحصیلی

نمایش ۴۴۱ تا ۴۵۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
نوازندگی ساز جهانیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
نوازندگی ساز جهانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
نوازندگی ساز جهانیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
نوازندگی ساز جهانیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
هنر سفالگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای تجسمی گرایش چاپ دستیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای تجسمی گرایش نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای چوبیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
هنرهای سنتی گرایش ساز سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی