رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
فیلم سازی گرایش تدوین فیلمفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
فیلم سازی گرایش تدوین فیلمفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
فیلم سازی گرایش تدوین فیلمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
فیلم سازی گرایش تدوین فیلمفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
فیلم سازی گرایش عکاسی و فیلم برداریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
فیلم سازی گرایش عکاسی و فیلم برداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فیلم سازی گرایش کمک کارگردانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
فیلم سازی گرایش کمک کارگردانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فیلم سازی گرایش نقاشی متحرکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فیلم سازی گرایش نقاشی متحرکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
فیلمسازی گرایش صدافرهنگ و هنرکاردانیترمی
قلم زنیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای آشپزیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای آشپزیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای آواز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی-امور موزهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی-ویراستاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی