رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی
آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی
آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوبکشاورزیکارشناسیترمی
احیای و بهره برداری از مناطق بیابانیکشاورزیکارشناسیترمی
احیای و بهره برداری بیابانکشاورزیکاردانیترمی
امور اراضیکشاورزیکاردانیترمی
امور حقوقی زمینکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی
امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتعکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی
انتقال آبکشاورزیکاردانیترمی
انتقال آبکشاورزیکاردانیپودمانی
انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیکشاورزیکارشناسیترمی
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی